Privātuma politika

SIA Baltconsult (turpmāk – Sabiedrība) ir interneta vietnes www.baltconsult.eu uzturētājs un personas datu apstrādes pārzinis. Sabiedrība aizsargā šīs interneta vietnes apmeklētāju privātumu un savu klientu personas datu aizsardzību, kā arī apņemas ievērot personu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot Fizisko personu datu apstrādes likumu, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus vai iesūtot kontaktinformāciju interneta vietnes jautājumu uzdošanas sadaļā, Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai.

Personas datu apstrādes mērķis

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu konsultāciju, juridisko un grāmatvedības pakalpojuma sniegšanu Sabiedrības klientiem, atbilstoši savstarpēji nodibinātam pakalpojuma darījumam.

Personas datu informācija tiek izmantota, lai

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Vispārējie datu apstrādes principi

Sabiedrība personas datu apstrādes darbības pakļauj šādiem vispārējiem principiem:

Konfidencialitāte

Jūsu personas datu informācija netiks izpausta trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība būs saņēmusi skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu vai arī informācijai tiks pieprasīta atbilstoši tiesību normu prasībām.

Datu subjekta tiesības

Sabiedrība respektē Jūsu tiesības pārskatīt, labot, atjaunināt, iebilst vai kā citādi mainīt Sabiedrībai sniegto informāciju. Šim mērķim Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šajā interneta vietnē norādīto kontaktinformāciju.

Datu dzēšana

Ja personas dati ir iesūtīti tikai vienreizējas konsultācijas sniegšanai, dati tiks dzēsti nekavējoties pēc tam, kad iesūtītājam tiek sniegta atbilde vai konsultācija, bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc datu saņemšanas, ja saziņa nebūs iespējama. Šis nosacījums nav spēkā, ja ar konkrēto personu kā klientu tiek noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu.

Datu drošības garantiju apjoms

Sabiedrība kā interneta vietnes uzturētājs saprātīgi iespējamā veidā nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību, un šī interneta vietne ir aizsargāta ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem. Tajā pat laikā, kaut arī Sabiedrība īsteno atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datu informāciju, Sabiedrība nevar sniegt absolūtu garantiju pret interneta vidē pielietoto launatūru uzbrukumiem, vai atsevišķu personu ļaunprātīgu rīcību.

Privātuma politikas grozījumi

Šis dokuments var tikt grozīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Jebkuri grozījumi neskar Sabiedrības kopējo politiku attiecībā uz personas datu subjekta tiesību ievērošanu.

Sākt sadarbību

Tālrunis Rīgā
+371 67 204 736
E-pasts
info@baltconsult.eu
Skype
baltconsult.eu
Biroja adrese
Citadeles 1A
Rīga, LV-1010, Latvija

Atsūtiet savu jautājumu vai aprakstiet uzdevumu!
Mūsu darbinieki ļoti drīz sazināsies ar Jums.

Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat datu apstrādei Jūsu iesūtītajā apjomā un konsultācijas sniegšanas mērķim. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un citus personas datu aizsardzības principus skatīt Privātuma politikā.